22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

CIC – Smittevernveileder for arrangementer i CIC sin regi

Innhold:

 • Helsedirektoratets regler og forskrifter om arrangementer
 • Ansvarlig arrangør
 • Tiltak – serveringssteder
 • Tiltak – overnattingsbedrifter
 • Sjekkliste for godt smittevern
 • Beredskapsplan
 • Kilder

 

Helsedirektoratets regler og forskrifter om arrangementer

Disse regler og forskrifter er sist faglig oppdatert: 12. oktober 2020

Nasjonale tiltak (Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen.)

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Hva menes med arrangement?

 • Idrettsarrangement (inkludert stevne, cup og kamp), men ikke organisert trening.
 • Kulturarrangement (inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino), men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver (her gjelder anbefaling om private sammenkomster).
 • Andre arrangementer (inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, begravelser og religiøse samlinger), men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.

Hva menes med offentlig sted?

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Krav til gjennomføring

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør. En ansvarlig arrangør kan være en profesjonell aktør eller en privatperson – kravene til arrangør er uansett de samme:

 • Arrangøren skal sørge for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  • Unntak fra regelen om 1 meters avstand gjelder for:
   • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
   • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
   • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
   • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet
   • konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid
   • personer som deltar i religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt
   • personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 • Arrangøren skal følge alle relevante standarder for smittevern.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Dersom man skal gjennomføre et arrangement på et serveringssted, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede og de andre regelen om maksimalt 200 personer til stede og de andre kravene til gjennomføring.

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Avstand

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Bordservering

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Buffet

Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra buffet og salatbar skal følges (fhi.no).

Kontaktopplysninger

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Skjenkestopp

Den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt. Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

 

Arrangementer med flere enn 200 personer

Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer tilstede samtidig, så lenge de er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid.

Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer tilstede samtidig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 200/600.

 

Ansvarlig arrangør

Et arrangement på offentlig sted krever en «ansvarlig arrangør». Oppdragsgiver eller oppdragstaker som står for gjennomføringen av arrangementet klassifiseres som «ansvarlig arrangør». CIC avklarer med oppdragsgiveren i forkant av arrangementet hvem står som «ansvarlig arrangør». Alle deltakere blir informert om ansvarlig arrangør via invitasjoner, nettsider på forhånd og plakater på arrangementsstedet. Som ansvarlig arrangør må det fylles følgende to viktige krav:

 • Ansvarlig arrangør har full oversikt over hvem som er tilstede (navn, adresse og mobilnummer). Det gjelder både for gjester og personalet. Dette fordi det i etterkant kan vise seg at en deltaker på arrangementet har vært smittet, og det blir behov for smittesporing.
 • Ansvarlig arrangør er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern følges av alle tilstede. Ansvarlig arrangør kvalitetssikrer at leverandører følger reglene de har fått fra myndighetene (se sjekkliste).

 

Tiltak – serveringssteder

NHO Reiselivs bransjeveileder om smitteverntiltak for serveringsbedrifter (oppdatert 29.september 2020):

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.
 • Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter etc, vurder tiltak for å organisere kø.
 • Gjester må ikke stå tett samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal servere all alkoholholdig drikke ved bordene. Det er lov til å servere mat fra buffet eller på annen måte.
 • Servering av mat fra buffet forutsetter gode smitteverntiltak.
 • Det er ikke tillatt å servere alkohol etter kl 24. Etter dette har gjestene 30 minutter til å drikke opp.
 • Antall gjester rundt et bord må ikke være flere enn at serveringsstedet klarer å overholde smitteverntiltak, herunder at gjester kan holde tilstrekkelig avstand.
 • Legg til rette for at alle gjester som ikke tilhører samme husstand/ familiegruppe kan holde 1 meter avstand.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom bordoppsett innendørs og utendørs. Pleksiglassvegg o.l. kan kompensere for avstandskravet.
 • Legg til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling.
 • Et godt smitteverntiltak er å unngå at for mange gjester må dele utstyr, som menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser og all annen mat og utstyr som er ment for deling.
 • Sørg for hyppig renhold av alle utsatte flater. Husk å bruke ren klut.
 • Gjester oppfordres til god håndvask og sett ut antibac eller lignende ved inngang/ bardisk ved behov.
 • Ansatte må kunne overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken etc. Det er greit å passere hverandre/ stå nærmere i korte tidsrom av gangen.
 • Sørg for god opplæring av alle ansatte.
 • Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte mellom ansatte.
 • Det bør utpekes en smittevernansvarlig for hvert skift Lag rutiner for hva som skjer dersom en gjest eller en ansatt blir smittet.

 

Tiltak – overnattingsbedrifter

NHO Reiselivs bransjeveileder om smitteverntiltak for overnattingsbedrifter (oppdatert 12.august 2020):

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.
 • Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv.
 • Vurder tiltak for å organisere kø.
 • Kortbetaling og annen kontantløs betaling.
 • Oppfordre gjester til håndvask/ hånddesinfeksjon ved ankomst. Sørg for hyppig renhold av alle utsatte flater.
 • Sørg for godt renhold av hotellrom mellom gjester.
 • Fjern pynteputer og sengetepper som ikke vaskes regelmessig.
 • Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hotellrom og andre områder hvor gjesten oppgir å ha oppholdt seg.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, og servering av alkohol skal foregå i form av bordservering. Mat og alkoholfri drikke kan serveres fra buffet eller på annen måte.
 • Det er ikke tillatt å servere alkohol etter kl 24. Etter dette har gjestene 30 minutter til å drikke opp.
 • Servering fra buffet forutsetter gode smitteverntiltak.
 • Legg til rette for 1 meter avstand mellom gjester og mellom bordoppsett.
 • Det bør ikke være flere gjester rundt et bord enn at det er mulig å praktisere godt smittevern, herunder 1 meter avstand mellom gjester.
 • Et godt smitteverntiltak er å unngå at for mange gjester må dele utstyr, som menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser og all annen mat og utstyr som er ment for deling.
 • Ansatte må kunne overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken etc. Det er greit å passere hverandre/stå nærmere i korte tidsrom av gangen.
 • Deltakere på kurs registreres, og bør tildeles faste sitteplasser. Sørg for at det kan holdes 1 meter avstand mellom deltakere på møter/ kurs.
 • Begrensning på 200 personer på arrangementer på offentlig sted.
 • Sørg for god opplæring av alle ansatte
 • Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte mellom ansatte
 • Lag rutiner for hva som skjer dersom en gjest eller en ansatt blir smittet.

Sjekkliste for godt smittevern:

TILTAK
Serveringssteder
Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter etc, vurder tiltak for å organisere kø
Minst 1 meter avstand mellom bordoppsett innendørs og utendørs
Legg til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling
Unngå deling av utstyr som er ment for deling (menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser, osv.)
Hyppig renhold av alle utsatte flater (bardisk, dørhåndtak, skylleknapp på toalett, såpedispenser, papirholder, osv.)
Sett ut antibac eller lignende ved inngang/ bardisk
Overnattingsbedrifter
Unngå trengsel ved resepsjon, bardisk, fellesarealer etc, vurder tiltak for å organisere kø
Legg til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling
Oppfordre gjester til håndvask/ hånddesinfeksjon ved ankomst
Fjern pynteputer og sengetepper
Hyppig renhold av alle utsatte flater (resepsjonsdisk, heisknapper, dørhåndtak, skylleknapp på toalett, såpedispenser, papirholder, lysbrytere, fjernkontroll osv.)
Minst 1 meter avstand mellom bord i restauranten og på konferanser/møter
Ansvarlig arrangør
Navneliste med mobilnummer på alle deltakere og personalet tilstede under arrangementet
Plakater med FHI og helsedirektoratets regler og anbefalinger

Beredskapsplan:

Dersom det oppstår symptomer på en gjest under arrangement, gjelder følgende beredskapsplan:

 • Ansvarlig arrangør skal varsles umiddelbart.
 • Gjesten isoleres, og skal ikke være i fysisk kontakt med andre mennesker.
 • Lokal lege eller legevakt kontaktes for evt. testing.
 • Alternativ transport hjem fra arrangement ordnes, dersom felles transport er organisert.

Kilder:

Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner#forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_4

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

NHO-reiseliv:

https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/nyhet/2020/bransjeveileder-servering/

https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/overnatting/dokument/2020/trygg-overnatting/

Oslo, 14. oktober 2020